1. Öppna "Inställningar" / Open "Settings"
2. Välj "epost+konton" / Pick "email+accounts"
wp ss 20140808 0001
  
  
3. Välj "Lägg till ett konto" / Pick "Add account"
wp ss 20140808 0002
  
  
4. Välj "Exchange", eller om det inte finns så "Outlook (Outlook.com, Exchange, Office 365)" / Pick "Exchange", or if it does not exist then "Outlook (Outlook.com, Exchange, Office 365)"
wp ss 20140808 0003
    

  

5. Fyll i ditt användarnamn till digitala skolkalendern följt av @skolansnamn.skolkalender.fi i E-postadress-fältet. Lösenord är samma som till skolkalendern. Välj "logga in" för att skapa kontot. / Fill in your username from the School Calendar followed by @nameofschool.skolkalender.fi in the email field. The password is the same as for the School Calendar. Pick "log in" to create the account.
wp ss 20140808 0004
  
  
6. Välj kontot i kontovyn. Se till att "Kalender" under "Innehåll att synka" är ikryssat. De andra valen ska vara tomma. "Hämta e-post från" kan väljas till "när som helst" för att synkronisera händelser längre bakåt i tiden. "Hämta nytt innehåll" kan ändras till t.ex. "var 15:e minut" för att spara batteri. / Pick the account in the account view. Se to that "Calendar" under "Content to sync" is checked. The other options shall not be. "Fetch email from" can be set to "anytime" to synchronise event further back in time. "Fetch new content" can be changed to e.g. "Every 15 minutes" to conserve battery.
wp ss 20140815 0002